Verili by ste, že záhrada má moc zmeniť človeka na domaseda? Samozrejme, pretože ak vo vlastnej záhrade nájdete pokoj a miesto, kde zrelaxujete a budete sa do nej s radosťou vracať, tak inam ani ísť nemusíte. A práve o to sa pri našej budúcej spolupráci budeme snažiť.

info line:
0905 803 741

Tvorba záhrad - Projekcia

Projektovanie:

Je najefektívnejší začiatok realizácie Vašej záhrady, všetkých ostatných doplnkov a súčastí záhradného celku. SLOVAK GARDEN naň kladie veľký dôraz. Vaše požiadavky na záhradu zosúladíme s typom terénu, podnebia, mikroklimatickými a pôdnymi podmienkami a doporučíme Vám vhodný rastlinný materiál. Projektovaním sa vždy snažíme prispôsobiť štýlu a osobitému rázu okolitej krajiny. Projektovanie vykonáva krajinný inžinier v spolupráci so záhradným inžinierom, z čoho vychádza úspešné zosúladenie priestorového usporiadania a celkovej kompozície s rastovými požiadavkami rastlín. Nami vykonaná projektácia pozostáva z viacerých častí:

- prvotná konzultácia
- vyplnenie dotazníka štúdia, ktorá je pripomienkovaná klientom
- následné odsúhlasenie zmien a úprav oproti štúdii po následnej dohode o realizácii vypracujeme projekt projekt záhradných úprav, ktorý pozostáva:
z technickej správy (vrátane rozpočtu, harmonogramu prác, súpisu materiálu) z výkresovej časti ( situácia, modelácia terénu,osadzovací plán, technický výkres, perspektíva , detail, pohľad, kladačský plán a plán závlah)